Formacja w ciągu roku

Ruch Światło-Życie tworzy system formacji chrześcijańskiej zwanej deuterokatechumenalną (wtórny katechumenat). Wychodząc z założenia, że prawdziwa formacja chrześcijańska musi trwać przez całe życie, Ruch chce swym oddziaływaniem objąć jak najszersze kręgi społeczne, począwszy od dzieci, poprzez młodzież aż po dorosłych i rodziny.
 

Rekolekcje wakacyjne i praca w ciągu roku stanowią nierozłączną całość, dlatego każdy, kto chce wzrastać w charyzmacie Oazy, powinien prowadzić cotygodniową formację w oparciu o materiały właściwe dla swojego stopnia.

Poniżej prezentujemy te pomoce, z których należy korzystać w czasie cotygodniowych spotkań formacyjnych. Mamy nadzieję, że dzięki temu przypomnieniu każdy uczestnik będzie harmonijnie wchodził w rzeczywistość Oazy i umacniał swoją więź z Chrystusem, naszym Panem i Zbawicielem.

Oaza Dzieci Bożych

Formacja grup Dzieci Bożych związana jest z wychowaniem liturgicznym – ma owocować coraz głębszym rozumieniem i przeżywaniem liturgii oraz podjęciem odpowiednich do wieku posług liturgicznych. Formacja prowadzona jest w oparciu o podręczniki i notatniki, przygotowane pod redakcją ks. Stanisława Szczepańca. Są to następujące publikacje:

 

Przed wyjazdem na Oazę Dzieci Bożych I st.

 • Kandydat na ministranta, Kraków 2004.
 • Choralista, Kraków 1982.

 

Po Oazie Dzieci Bożych I st.

 • Ministrant światła, Kraków 1983.

 

Po Oazie Dzieci Bożych II st.

 • Ministrant księgi, Kraków 1984.

 

Po Oazie Dzieci Bożych III st.

 • Ministrant ołtarza, Kraków 1986.

Ponieważ materiały przeznaczone są głównie dla grup ministranckich, dlatego w przypadku grup dziewczęcych lub mieszanych, animator przygotowując się do spotkania powinien odpowiednio zmodyfikować konspekt.

 

 MATERIAŁY STUDYJNE DO PRACY Z GRUPAMI DZIECI BOŻYCH

Trzy nowe podręczniki dla grup dziecięcych zostały wypracowane przez Ruch Światło-Życie archidiecezji warszawskiej i zatwierdzone jako materiały studyjne, z których można spokojnie korzystać, a ewentualne uwagi przesyłać do Moderatora Generalnego. Podręczniki zawierają konspekty spotkań w ciągu roku przeznaczonych dla uczestników Oazy Dzieci Bożych. Jest to program trzyletni, rozpisany na cotygodniowe spotkania, a jego myśl przewodnią stanowi idea dziecięctwa Bożego. W każdym roku pracy formacyjnej myśl przewodnia będzie rozważana i realizowana w innym aspekcie:

 • Rok I: Dziecięctwo Boże w relacji do Ojca „Ad Patrem", formacja skupiona wokół słowa Bożego (słowa życia), słowo to przyjęte z wiarą czyni nas dziećmi Bożymi; wchodzimy w relację do Boga.
 • Rok II: Dziecięctwo Boże przez Syna „Per Filium", formacja skupiona wokół liturgii i sakramentów, przez sakramenty Chrystus daje nam udział w swoim synostwie Bożym.
 • Rok III: Dziecięctwo Boże w Duchu Świętym, we wspólnocie „In Spiritu, In Ecclesia".

Cena jednego zeszytu: 10 zł.

 

Po I ODB   Po II ODB   Po III ODB  

 

Oaza Nowej Drogi

Po każdym z trzech wakacyjnych stopni Oazy Nowej Drogi następuje pogłębienie ich treści podczas cotygodniowych spotkań prowadzonych metodą Ewangelicznej Rewizji Życia. Mała grupa wychodząc od wydarzenia życiowego („widzieć”), rozważa je w świetle słowa Bożego i nauczania Kościoła („ocenić”), aby podjąć modlitwę i właściwe działanie, które ma przemienić daną rzeczywistość według zamysłu Bożego („działać”). Szerzej mówi o tym wprowadzenie do podręczników kolejnych stopni. Są to następujące publikacje:

 • Ewangeliczne Rewizje Życia po Oazie Nowej Drogi pierwszego stopnia. Konspekty dla animatorów, Kraków 2007.
 • Ewangeliczne Rewizje Życia po Oazie Nowej Drogi drugiego stopnia. Konspekty dla animatorów, Kraków 2006.
 • Ewangeliczne Rewizje Życia po Oazie Nowej Drogi trzeciego stopnia. Konspekty dla animatorów, Krościenko n. Dunajcem 2006.
ewangeliczne rewizje zycia1 ewangeliczne rewizje zycia2 ERZ po OND 3

 

Ewangelizacja

Momentu ewangelizacji nie wiąże się z określonym wiekiem człowieka. Skierowane jest do osób dojrzałych, zdolnych osobiście przeżyć spotkanie z Bogiem przez Jezusa Chrystusa i przyjąć ofiarowane przez Niego zbawienie. Mogą jej potrzebować zarówno osoby jeszcze niewierzące w Chrystusa, jak i ochrzczeni, których życie wiary jest zaniedbane.

 

Dlatego ewangelizacja jest również bardzo ważnym momentem w całej formacji oazowej, na niej opiera się cała dalsza droga, dlatego bez tego kroku trudno o jakikolwiek następny. Ewangelizacja może przebiegać na różne sposoby:

 • ewangelizacja indywidualna;
 • ewangelizacja uliczna;
 • ewangelizacja w małej grupie.
Do przeżycia ewangelizacji wykorzystujemy następujące materiały:
 • 4 spotkania nad Ewangelią św. Łukasza. Konspekty dla animatorów, Kraków 2007.
 • 4 spotkania nad Ewangelią św. Łukasza. Notatnik uczestnika, Kraków 1999.
Materiały pomocnicze:
 
 • José H. Prado Flores, Idźcie i ewangelizujcie ochrzczonych, Kraków 1993.
 • José H. Prado Flores, Jak ewangelizować ochrzczonych?, Łódź 1993.
 • film Jezus
 

Formacja po Ewangelizacji

Owoce ewangelizacji utrwalane są w ośmiu spotkaniach, które mają głębiej ukazać, co oznacza stawanie się Nowym Człowiekiem, umocnić świadomość znaczenia osobistej wiary w Chrystusa – Zbawiciela oraz wprowadzić każdego członka grupy na drogę wzrastania w życiu chrześcijańskim.

 

Osiągnięciu tych celów służą następujące materiały:


 • 8 spotkań poewangelizacyjnych. Konspekty dla animatorów, Krościenko n. Dunajcem 2003.
 • 8 spotkań poewangelizacyjnych. Notatnik uczestnika, Krościenko n. Dunajcem 1999.

Przed Oazą Nowego Życia I st.

Osoby, które jako pierwsze swoje rekolekcje wakacyjne przeżyły Oazę Stopnia Podstawowego (albo „zerowego”), a także starsi, którzy po raz pierwszy zetknęli się z Ruchem Światło-Życie, zanim wezmą udział w Oazie Nowego Życia I stopnia, powinni przygotować się do niego poprzez cotygodniowe spotkania w małej grupie formowanej wg specjalnie przygotowanych konspektów Ewangelicznych Rewizji Życia.

 

Materiały te są zawarte w następujących publikacjach:

 • Ewangeliczne Rewizje Życia dla grup formacyjnych po Oazie Nowego Życia stopnia podstawowego. Zeszyt 1, Kraków 2006.
 • Ewangeliczne Rewizje Życia dla grup formacyjnych po Oazie Nowego Życia stopnia podstawowego. Zeszyt 2, Kraków 2003.
 • Ewangeliczne Rewizje Życia dla grup formacyjnych po Oazie Nowego Życia stopnia podstawowego. Zeszyt 3, Kraków 2006.
 

 Po Oazie Nowego Życia I st.

W ciągu roku po rekolekcjach letnich ONŻ I° (będąc co najmniej w kl. I szkoły średniej), oraz po podjęciu decyzji przystąpienia do deuterokatechumenatu należy przejść formację, która obejmuje dwa etapy.

 

Od wakacji do Adwentu powinno odbyć się 11 rozmów ewangelicznych, przeprowadzonych z pomocą następujących materiałów:

 • Droga Nowego Życia. Konspekty dla animatorów do 11 rozmów ewangelicznych, Kraków 2006.
 • Droga Nowego Życia. Notatnik uczestnika formacji po Oazie Nowego Życia I stopnia, Krościenko 2002.

 

Dalsza formacja (od Adwentu) przebiega według tzw. 10 kroków ku dojrzałości chrześcijańskiej. Służy jej podręcznik: Dziesięć kroków ku dojrzałości chrześcijańskiej, Krościenko 2000 oraz notatniki do poszczególnych kroków.

Ten etap jest niezwykle ważny, a właściwe jego przeżycie pozwala znacząco pogłębić rozumienie Oazy, a przez nią powołania chrześcijańskiego każdego uczestnika.


 

Po Oazie Nowego Życia II st.

Osoby, które przeżyły rekolekcje letnie ONŻ II°, dalszą formację rozpoczynają od 11 spotkań biblijnych, następnie, od Adwentu, mają miejsce Kręgi liturgiczne (wykorzystuje się część odpowiednią do roku liturgicznego: A, B lub C). Podczas tego cyklu formacyjnego powinno się również przeżyć Triduum Paschalne w formie rekolekcji.

Korzysta się przy tym z następujących materiałów:

 • Wprowadzenie w Biblię. Konspekty dla animatora do 11 kręgów biblijnych, Kraków 2005.
 • Krąg liturgiczny do czytań roku A, B lub C.
 • Zawieram z wami przymierze. Notatnik na okres Wielkiego Postu, Krościenko 2001.

Po Oazie Nowego Życia III st.

Osoby, które przeżyły rekolekcje letnie ONŻ III°, w pierwszym etapie formacji pooazowej mogą wrócić i pogłębić treści zawarte w podręczniku:

Droga do wspólnoty - na podstawie Nowego Testamentu, Krościenko 2001.

Materiały te przewidują 11 spotkań i trwają od wakacji do Adwentu. Od Adwentu mają miejsce spotkania ewangeliczne, przeprowadzone wg materiałów zawartych w książce:

Szkoła Chrystusa. Spotkania ewangeliczne, Krościenko 1987.

Po przeżyciu formacji podstawowej przewidziane jest podjęcie diakonii we wspólnocie Kościoła. Rozeznanie w tej kwestii powinno dokonywać się podczas Kursu Oazowego dla Animatorów (KODA) lub innych specjalistycznych rekolekcji. Całościową wizję Ruchu Światło-Życie ukazuje Oaza Rekolekcyjna Diakonii (ORD). Dla pełni formacji podstawowej zalecane jest przeżycie Seminarium Odnowy Wiary.

 

Dalsza formacja jest prowadzona w diakoniach specjalistycznych, a dodatkowo powinno się uczestniczyć w comiesięcznych spotkaniach formacji permanentnej.

 

Formacja Domowego Kościoła
gałęzi rodzinnej Ruchu Światło-Życie

Analogicznie jak w przypadku formacji ogólnej, formacja kandydatów na członków Domowego Kościoła zaczyna się od ewangelizacji małżonków, czy to podczas rekolekcji ewangelizacyjnych, czy przez świadectwo małżeństw będących już członkami Ruchu. W przypadku osób, które przeszły formację młodzieżową dochodzi tematyka związana z duchowością małżeńską.

Tematyka poszczególnych stopni Oaz Rodzin przedstawia się następująco:

I stopień Wprowadza w fundament życia chrześcijańskiego, czyli Słowo Boże, modlitwę, sakramenty, małą wspólnotę, służbę dla Kościoła. Eksponuje dowartościowanie miłości małżeńskiej, sakramentu małżeństwa i chrześcijańskiego kierowania płodnością.

II stopień Wprowadza w biblijne podstawy inicjacji chrześcijańskiej, wprowadza rodziny w przeżywanie liturgii jako źródła i szczytu, a zwłaszcza liturgii domowej, m.in. ucząc jak wspólnie przeżywać święta, niedziele, jak świętować w gronie rodziny, jak przeżywać poszczególne okresy liturgiczne, np. Adwent czy okres Wielkiego Postu. II stopień to również czas pogłębienia zagadnień duchowości małżeńskiej, czyli rodzinnego katechumenatu, realizowanego dzięki odkrywaniu roli zobowiązań jako szczególnych darów.

III stopień Wprowadza w przeżycie tajemnicy Kościoła jako wspólnoty w wymiarze wertykalnym i horyzontalnym, i zawiera także, oprócz wspólnych elementów Oazy Nowego Życia, własną specyfikę, która wyraża się w realizowaniu drogi do wspólnoty w tej najmniejszej wspólnocie, jaką jest małżeństwo. Przejawia się to w czasie oazy w codziennym dialogu małżeńskim, który dotyka tematów przyświecających każdemu dniowi rekolekcji III stopnia.

Formacja odbywa się w kręgach Domowego Kościoła, które obejmują 4 do 7 małżeństw spotykających się raz w miesiącu.

Domowy Kościół posługuje się następującymi materiałami formacyjnymi i pomocniczymi:

 • Domowy Kościół. Ewangelizacja i pilotowanie, Krościenko 2009
 • Domowy Kościół. I rok pracy, Kraków 2012
 • Domowy Kościół. II rok pracy, Kraków 2013
 • DOMOWY KOŚCIÓŁ. List do wspólnot rodzinnych – kwartalnik
 • Beata i Andrzej Guzikowie, Komunikacja w małżeństwie i rodzinie, Kraków 2009
 • Spotkanie w kręgu, Kraków 2002
 • Wsłuchanie się w słowo Boże, Kraków 1990
 • Spotkanie z Panem, Kraków 1998
 • Eucharystia a małżeństwo, Kraków 2007
 • Komunikacja w małżeństwie i w rodzinie, Krosno 2005
 • Zasady Domowego Kościoła, Krościenko 2004
 • Dialog małżeński
 • Modlitwa małżonków
 • Zobowiązania, Kraków 2000
 • Ks. Jan Mikulski, Rola kapłana w Domowym Kościele - gałęzi rodzinnej Ruchu Światło-Życie, Kraków 2007
dk1 dk2 

  Wymienione wyżej publikacje można zdobyć w następujących miejscach:

Kuria Diecezjalna w Tarnowie
ul. Legionów 30, pok. 2.9 lub 2.11
tel. 14 631-17-346
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Centralna Diakonia Słowa
ul. Różyckiego 8
40-589 Katowice
tel. 32 280 85 45; kom. 609 631 900
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Centrum Ruchu Światło-Życie
ul. Ks. Franciszka Blachnickiego 2
34-450 Krościenko nad Dunajcem
tel. 18 262-32-35; fax. 18 262-56-41
Osoba kontaktowa: Agata Przyłucka, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Szukaj

Prawda + Krzyż + Wyzwolenie

Oazowe linki

oaza logo dk.oaza.pl kwc.oaza.pl Stowarzyszenie Diakonia inmk.org.pl ukchs.oaza.pl blachnicki.oaza.pl wruchu.oaza.pl radio.oaza.pl fundacja.oaza.pl wydawnictwo-oaza.pl odwaga.oaza.org.pl

GŁÓWNY SERWIS
RUCHU
ŚWIATŁO-ŻYCIE

GAŁĄŹ RODZINNA:

DOMOWY KOŚCIOŁ

KRUCJATA WYZWOLENIA CZŁOWIEKA
 

STOWARZYSZENIE

„DIAKONIA RUCHU ŚWIATŁO-ŻYCIE”

INSTYTUT NIEPOKALANEJ
MATKI KOŚCIOŁA
 

 UNIA KAPŁANÓW CHRYSTUSA SŁUGI

STRONA O ZAŁOŻYCIELU

 

„W RUCHU”


 

INTERNETOWE
RADIO FOS-ZOE


FUNDACJA

„ŚWIATŁO-ŻYCIE”


WYDAWNICTWO ŚWIATŁO-ŻYCIE

 

OŚRODEK

„ODWAGA”