List Jedności 2009

Ciężkowice, dn. 14 grudnia 2009 r.

Diecezjalna Diakonia Jedności Ruchu Światło-Życie
ul. Legionów 30
33-100 Tarnów

List Jedności 2009

Wstęp

Ruch Światło-Życie na pewnym etapie swojego rozwoju rozeznał, iż dla rozszerzenia możliwości działania, należy utworzyć formalną strukturę, która wskazywałaby kierunki i płaszczyzny pracy dla oazy we współczesnych uwarunkowaniach. W ten sposób powstało Stowarzyszenie „Diakonia Ruchu Światło-Życie", skupiające osoby zdecydowane na stałe żyć charyzmatem Ruchu. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną zarówno w świetle prawa kościelnego, jak i państwowego, jest więc narzędziem, dzięki któremu osoby zaangażowane w Ruchu Światło-Życie mogą lepiej służyć budowaniu Kościoła i pełnieniu jego misji w świecie.

Konsekwencją tychże działań było powołanie w diecezji tarnowskiej sekcji Stowarzyszenia, która zainaugurowała swoją działalność podczas I Diecezjalnej Kongregacji Diakonii w Ciężkowicach dnia 21.03.2009 i przejęła nazwę Stowarzyszenie „Diakonia Ruchu Światło-Życie Diecezji Tarnowskiej".

Jednym z owoców I Kongregacji było ukonstytuowanie się - zgodnie z § 8 Statutu Stowarzyszenia „Diakonia Ruchu Światło-Życie Diecezji Tarnowskiej" - Diecezjalnej Diakonii Jedności (DDJ) w następującym składzie:

Z urzędu:

 • Ks. Paweł Płatek - Moderator Diecezjalny Ruchu Światło-Życie
 • Barbara i Tadeusz Kędzior - Para Diecezjalna Domowego Kościoła
 • Ks. Bogdan Kwiecień - Moderator Diecezjalny Domowego Kościoła
 • Ks. Jan Mikulski - Moderator Diakonii Ewangelizacji
 • Ks. Sławomir Sosnowski - Moderator Diakonii Modlitwy
 • Ks. Tomasz Pyrchla - Moderator Diakonii Wyzwolenia
 • Ks. Wojciech Karpiel - Moderator Diakonii Komunikowania Społecznego
 • Ks. Jan Majocha - Moderator Diakonii Liturgicznej i opiekun Diakonii Muzycznej
 • Ks. Andrzej Basiaga - Moderator Diakonii Miłosierdzia
 • Ks. Józef Bąk – Moderator Diakonii Życia
 • Karolina Rynowska - Moderatorka Diakonii Muzycznej

Z wyboru (kadencja 21.03.2009-20.03.2012):

 • Stanisław Matras (Muchówka)
 • Jacek Nowak (Dębica)
 • Roman Kosakowski (Nowy Sącz)
 • Elżbieta Gąsiorek (Tarnów)
 • Marta Wideł (Marcinkowice) - Sekretarka i Skarbnik Diakonii
  Renata Gębala (Tarnów) - Przedstawicielka instytutów i stowarzyszeń (Statut § 8, pkt 1 d)

Z nominacji:

 • Ks. Adam Nita - Ekonom diecezjalny Diakonii

Jako członkowie Diecezjalnej Diakonii Jedności (DDJ) chcemy zwrócić się do wszystkich członków Ruchu Światło-Życie tj. kapłanów, osób konsekrowanych, dorosłych, rodzin, młodzieży oraz dzieci ze słowem, w którym pragniemy określić, czym jest DDJ oraz w jaki sposób chce ona realizować swoje zadania.

I. Czym jest Diecezjalna Diakonia Jedności

Zgodnie ze Statutem Stowarzyszenia „Diakonia Ruchu Światło-Życie" celem całej Diakonii jest służba w Ruchu Światło-Życie, aby zachowując jedność i tożsamość mógł służyć swoim charyzmatem budowaniu Kościoła i pełnieniu jego misji w świecie współczesnym (§4 Statutu). Natomiast zadaniem Diakonii Jedności jest kolegialne wspomaganie Moderatora (Generalnego, Diecezjalnego, Rejonowego) w kierowaniu Ruchem (analogicznie: w Polsce i za jej granicami, w diecezji, w rejonie), troska o jedność Ruchu oraz o wierność jego charyzmatowi założycielskiemu (por. §11 Statutu).

Tak więc, pierwszym i podstawowym zadaniem Diakonii Jedności Ruchu jest służba na rzecz jego samego: jego rozwoju wewnętrznego i zewnętrznego, realizacji programu formacyjnego, formowania diakonii, jedności Ruchu. Zajmuje, więc ona w Ruchu pozycję centralną wśród innych diakonii, tzn. koordynuje i inspiruje działalność wszystkich diakonii. Stoi jakby w jednym rzędzie z innymi diakoniami, ale zarazem jako ogniwo centralne zespalające wszystko. Chodzi, bowiem o stworzenie i utrzymanie w sprawności samego narzędzia, które ma służyć posoborowej odnowie Kościoła. Jedność jest warunkiem owocności posługi Ruchu i sprawdzianem, czy pozostaje on pod działaniem Ducha Świętego, Ducha Jedności. Troska o jedność Ruchu Światło-Życie przejawia się w różnych formach i na różnych płaszczyznach. Pierwszą jest doświadczenie jedności podczas oazy rekolekcyjnej przez codzienną modlitwę – za Kościół, Ojczyznę, Ruch i odbywające się oazy oraz przez dzień wspólnoty w XIII dniu oazy ze wszystkimi elementami pozwalającymi przeżyć tajemnicę jedności Kościoła w Duchu Świętym.

Budowaniu, utrzymaniu i pogłębianiu jedności w Ruchu służą spotkania ogólnopolskie odpowiedzialnych Ruchu: Oaza Rekolekcyjna Diakonii Jedności, Dzień Światła, Kongregacja Odpowiedzialnych, Centralna Oaza Matka, Podsumowanie OŻK oraz dni wspólnoty.

II. Zadania Diecezjalnej Diakonii Jedności

Do zadań DDJ należy:

 • Troska o jedność Ruchu,
 • Kolegialne wspomaganie Moderatora Diecezjalnego w kierowaniu DIAKONIĄ,
 • Troska o wierność i właściwe rozumienie charyzmatu oraz formację Ruchu Światło-Życie,
 • Opiniowanie zasadniczych spraw dla Diakonii przedstawionych przez Moderatora Diecezjalnego,
 • Podejmowanie uchwał w sprawach określanych przez Statut Stowarzyszenia „Diakonia Ruchu Światło-Życie Diecezji Tarnowskiej",
 • Organizacja i udział w Diecezjalnej Kongregacji Diakonii Ruchu Światło-Życie,
 • Koordynowanie działalności poszczególnych diakonii specjalistycznych,
 • Prezentowanie opinii własnych i zgłoszonych przez członków Diakonii,
 • Utrzymywanie kontaktu ze wszystkimi wspólnotami Ruchu na terenie diecezji,
 • Utrzymywanie kontaktu z Centrum Ruchu Światło-Życie w Krościenku,
 • Troska o pogłębianie wiary przez modlitwę wspólnotową a także modlitwę osobistą w sprawach Ruchu Światło-Życie diecezji tarnowskiej.

III. Płaszczyzny i formy realizacji jedności:

1) Jedność z Kościołem powszechnym:

Wyrazem szczególnej jedności Ruchu Światło-Życie z Kościołem katolickim jest dążenie do stałej łączność z Ojcem Świętym, Biskupem tarnowskim, biskupami pomocniczymi diecezji, a także z innymi ruchami odnowy.

Do form wyrażania tej jedności należą:

 • List Jedności, który jest ważnym elementem budowania i realizacji jedności, poprzez zapewnienie o naszej pamięci i przekazywanie istotnych wiadomości z wydarzeń, które miały miejsce,
 • Modlitwa w intencji Ojca Świętego, Biskupa diecezjalnego oraz biskupów pomocniczych,
 • Udział w uroczystościach diecezjalnych pod przewodnictwem Biskupa Tarnowskiego i innych ważnych wydarzeniach ogólnodiecezjalnych,
 • Troska o poznanie nauczania Kościoła – dokumentów soborowych i innych wypowiedzi, zwłaszcza Ojca Świętego, Biskupa diecezjalnego oraz wprowadzanie w życie zaleceń Konferencji Episkopatu Polski,
 • Budowanie wspólnoty z innymi ruchami charyzmatycznymi w Kościele poprzez wzajemne nawiązywanie kontaktów, poznawanie swoich struktur i współdziałanie dla dobra wszystkich wierzących.

2) Jedność w ramach Ruchu Światło-Życie

Jednym z najważniejszych elementów, na które ks. Franciszek Blachnicki szczególnie kładł nacisk była współpraca poszczególnych członków Diakonii na rzecz jedności w Ruchu Światło-Życie. Uważał on bowiem, że „jedność jest rzeczywistością dynamiczną, która musi być budowana wewnątrz Ruchu, w całym Kościele i świecie" (cyt. za: A. Wodarczyk, Prorok Żywego Kościoła, Katowice 2008, s. 453). Dotyczy to jedności wewnątrz Ruchu („ad intra"), której zasadniczym celem jest utrzymywanie i realizacja programu formacyjnego we wszystkich wspólnotach oazowych, a równocześnie jedności Ruchu („ad extra"), o której mowa była wyżej.

2a) Jedność na płaszczyźnie ponaddiecezjalnej

Jedność ponaddiecezjalna w szczególny sposób przejawia się we współpracy i ciągłym kontakcie z odpowiedzialnymi za Ruch na szczeblu ogólnopolskim:

 • Moderatorem Generalnym i Centralną Diakonią Jedności
 • Parą Krajową Domowego Kościoła, odpowiedzialną za gałąź rodzinną Ruchu Światło-Życie wraz z Moderatorem Krajowym DK,
 • Instytutem Niepokalanej Matki Kościoła,
 • Stowarzyszeniem Unia Kapłanów Chrystusa Sługi (UKCHS),
 • Centrum Ruchu Światło-Życie w Krościenku,
 • Filią Krakowską i odpowiedzialnym za nią Moderatorem.

Współpraca ta wyraża się poprzez takie formy, jak:

 • Uczestnictwo Diakonii Jedności w Oazach Rekolekcyjnych Diakonii Jedności (ORDJ), a następnie przekazanie istotnych wniosków w diecezji,
 • Własne uczestnictwo i zachęcanie wszystkich członków Ruchu do udziału w corocznej Kongregacji Odpowiedzialnych Ruchu Światło-Życie,
 • Przybliżanie idei oraz zachęcanie do udziału w Centralnej Oazie Matce,
 • Uczestnictwo członków DDJ oraz zachęcanie innych osób odpowiedzialnych za diakonię w diecezji do udziału w Dniach Wspólnoty Diakonii Diecezjalnych (DWDD),
 • Propagowanie i udział w Dniu Światła, jako wydarzenia rozpoczynającego bezpośrednie przygotowania do oaz wakacyjnych,
 • Realizacja wskazań programowych przekazanych przez Centralną Diakonię Jedności (CDJ),
 • Jeśli chodzi o Księży Moderatorów – uczestnictwo w rekolekcjach kapłańskich na Kopiej Górce,
 • Odpowiedzialność finansowa za Centrum w Krościenku oraz inne instytucje Ruchu Światło-Życie,
 • Rozpowszechnianie literatury Ruchu,
 • Wzajemna modlitwa.

2b) Jedność na płaszczyźnie diecezjalnej

Jedność całego Ruchu na płaszczyźnie diecezjalnej wyraża się przede wszystkim we współpracy z Moderatorem diecezjalnym jako głównym odpowiedzialnym za całość Ruchu Światło-Życie na terenie diecezji tarnowskiej.

Obejmuje ona współpracę wszystkich grup stanowych na wszystkich szczeblach formacji:

 • Stowarzyszenia Diakonia Ruchu Światło-Życie Diecezji Tarnowskiej oraz wybranej spośród jego członków Diecezjalnej Diakonii Jedności (DDJ),
 • Moderatorów poszczególnych diakonii specjalistycznych oraz opiekunów wspólnot oazowych,
 • Pary Diecezjalnej wraz z Moderatorem Domowego Kościoła,
 • W rejonie: Moderatorów Rejonowych Ruchu Światło-Życie i Par Rejonowych Domowego Kościoła z Moderatorami - doradcami duchowymi (p. 23 „Zasad Domowego Kościoła"),
 • Animatorów Ruchu Światło-Życie,
 • Osób świeckich będących uczestnikami zarówno oazy dziecięcej, młodzieżowej, jak i gałęzi rodzinnej - Domowego Kościoła.

Wśród form tej współpracy należy wymienić:

 • Troskę o pełną formację podstawową wszystkich uczestników Ruchu (zgodnie z założeniami i charyzmatem), która zostanie uwieńczona przystąpieniem do błogosławieństwa animatorów, wstąpieniem do Stowarzyszenia oraz doprowadzaniem do podjęcia konkretnych zadań i posługi w wybranych diakoniach,
 • Zachęcanie do udziału w Diecezjalnych Dniach Wspólnoty Ruchu Światło-Życie (rozesłanie oaz, rozpoczęcie roku formacyjnego),
 • Obecność Moderatora diecezjalnego na spotkaniach Kręgu Diecezjalnego DK oraz diakonii specjalistycznych,
 • Współtworzenie i współorganizowanie wydarzeń w diecezji lub rejonie, np. Rejonowych Dni Wspólnoty. Szczególne znaczenie ma współpraca wszystkich odpowiedzialnych, włącznie z przekazaniem członkom DDJ pewnych inspiracji, sugestii czy świadectw dotyczących przeżyć związanych z takimi spotkaniami,
 • Organizację i udział odpowiedzialnych w Diecezjalnej Kongregacji Diakonii,
 • Przypominanie o włączaniu się w diakonie specjalistyczne i obowiązującej zasadzie: „formacja i posługa w diecezjalnych diakoniach specjalistycznych powinna być wspólna dla wszystkich stanów i poziomów wiekowych, tzn. że w każdej diecezji istnieje tylko jedna diecezjalna diakonia specjalistyczna danego typu (np. ewangelizacji). Zatem w każdej diecezjalnej diakonii specjalistycznej powinni formować się i podejmować posługę zarówno osoby dorosłe, w tym małżonkowie z Domowego Kościoła oraz młodzież" (Komunikat Moderatora Generalnego Ruchu Światło-Życie nr 1 - 2009/2010).
 • Podejmowanie lub uzupełnianie formacji podstawowej przez kapłanów zaangażowanych w Ruchu, co w konsekwencji prowadzi do włączania się do Stowarzyszenia Unia Kapłanów Chrystusa Sługi,
 • Propagowanie i współredagowanie diecezjalnej strony internetowej www.tarnow.oaza.pl oraz Biuletynu, a także dystrybucję innych materiałów przygotowywanych przez diecezjalną Diakonię Komunikowania Społecznego,
 • Odpowiedzialność za sprawy finansowe i materialne całego Ruchu w diecezji. Dotyczy to nie tylko członków Stowarzyszenia „Diakonia Ruchu Światło-Życie Diecezji Tarnowskiej", którzy regularnie opłacają składki członkowskie, ale także wszystkich należących do oazy młodzieżowej i rodzinnej, korzystających z różnych form działalności Ruchu. Szczególnym wyrazem tej odpowiedzialności jest włączenie się w konkretne zbiórki ogłaszane przez Moderatora diecezjalnego.
 • Wzajemną modlitwę.

IV. Stowarzyszenie „Diakonia Ruchu Światło-Życie Diecezji Tarnowskiej"

1. Diakonia Ruchu Światło-Życie Diecezji Tarnowskiej, zwana dalej Diakonią Diecezjalną, stanowi sekcję diecezjalną Stowarzyszenia „Diakonia Ruchu Światło-Życie" i jest jednostką organizacyjną tego publicznego stowarzyszenia wiernych erygowanego przez Konferencję Episkopatu Polski, a w rozumieniu art. 34. ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego (Dz. U. Nr 29, poz. 154 z późn. zm.) jest organizacją kościelną.

2. Celem Diakonii jest służba w założonym przez Sługę Bożego ks. Franciszka Blachnickiego Ruchu Światło-Życie, aby zachowując jedność i tożsamość mógł służyć swoim charyzmatem budowaniu Kościoła i pełnieniu jego misji w świecie współczesnym (Statut, § 4).

3. Członkami Diakonii Diecezjalnej są członkowie Stowarzyszenia „Diakonia Ruchu Światło-Życie" posługujący na terenie diecezji.

4. Władzami Diakonii Diecezjalnej są:

• Moderator Diecezjalny Ruchu Światło-Życie,

• Diecezjalna Diakonia Jedności Ruchu Światło-Życie,

• Diecezjalna Kongregacja Diakonii Ruchu Światło-Życie.

5. Każda z osób należących do Stowarzyszenia, zgodnie z deklaracją złożoną na zakończenie ORD, powinna podjąć posługę w wybranej diakonii specjalistycznej. W tej sprawie należy kontaktować się z Moderatorami poszczególnych diakonii.

6. W Diecezjalnej Kongregacji Diakonii zwoływanej przez Moderatora Diecezjalnego (Statut, § 9) uczestniczą wszyscy członkowie Stowarzyszenia diecezji tarnowskiej oraz moderatorzy diakonii specjalistycznych.

7. Zachęca się wszystkich członków Ruchu Światło-Życie do przeżycia lub uzupełnienia formacji podstawowej i przystąpienia do Stowarzyszenia „Diakonia Ruchu Światło-Życie Diecezji Tarnowskiej", aby w ten sposób w pełnym wymiarze podjąć pracę na rzecz umocnienia i ciągłego rozwoju Ruchu Światło-Życie w naszej diecezji.

8. Wszystkie sprawozdania z pracy poszczególnych diakonii specjalistycznych, jak i bieżące sprawy, czy wynikłe problemy związane z przebiegiem i prawidłowym funkcjonowaniem Ruchu Światło-Życie w naszej diecezji, należy zgłaszać bezpośrednio do wyżej wymienionych osób tworzących Diecezjalną Diakonię Jedności. Tematy te będą przedstawione i omówione na spotkaniach DDJ.

9. Niniejszy dokument zostaje sporządzony w trzech egzemplarzach, po jednym dla: Biskupa Tarnowskiego, Moderatora Generalnego Ruchu Światło-Życie, archiwum Stowarzyszenia „Diakonia Ruchu Światło-Życie Diecezji Tarnowskiej" i przekazany wymienionym adresatom po prezentacji podczas II Diecezjalnej Kongregacji Diakonii w dn. 5-6 marca 2010 r.

Powyższy tekst został zaaprobowany przez członków Diecezjalnej Diakonii Jedności podczas spotkania w Domu Rekolekcyjnym w Ciężkowicach w dniu 14 grudnia 2009 r.

Temat pracy rocznej

Znak roku 2020 236
Słowo Zalozyciela
Slowo Moderatora Generalnego2015
Slowo Moderatora Diecezjalnego
logo synod blue 236
Logo fb EFEZ
Logo fb Stara Plebania

Piosenka Roku OŻK 2018

Najbliższe wydarzenia

Szukaj

NASZE AKCJE

Peregrynacja 3m 236
zbieramy nakretki
Operacja ANDRZEJ - logo
Modlitwa za rekolekcje
Modlitwa za kleryka

Duchowość

Podaruj nam 1%

O dziesięcinie

Ks. Dominik Chmielewski

Krzeptówki, 6 VI 2017

Oazowe linki

oaza logo dk.oaza.pl kwc.oaza.pl Stowarzyszenie Diakonia inmk.org.pl ukchs.oaza.pl blachnicki.oaza.pl wruchu.oaza.pl radio.oaza.pl fundacja.oaza.pl wydawnictwo-oaza.pl odwaga.oaza.org.pl

GŁÓWNY SERWIS
RUCHU
ŚWIATŁO-ŻYCIE

GAŁĄŹ RODZINNA:

DOMOWY KOŚCIOŁ

KRUCJATA WYZWOLENIA CZŁOWIEKA
 

STOWARZYSZENIE

„DIAKONIA RUCHU ŚWIATŁO-ŻYCIE”

INSTYTUT NIEPOKALANEJ
MATKI KOŚCIOŁA
 

 UNIA KAPŁANÓW CHRYSTUSA SŁUGI

STRONA O ZAŁOŻYCIELU

 

„W RUCHU”


 

INTERNETOWE
RADIO FOS-ZOE


FUNDACJA

„ŚWIATŁO-ŻYCIE”


WYDAWNICTWO ŚWIATŁO-ŻYCIE

 

OŚRODEK

„ODWAGA”