REGULAMIN OAZ WAKACYJNYCH RUCHU ŚWIATŁO-ŻYCIE DIECEZJI TARNOWSKIEJ – Ruch Światło-Życie Diecezji Tarnowskiej
 1. Rekolekcje oazowe są organizowane przez Stowarzyszenie „Diakonia Ruchu Światło-Życie
  Diecezji Tarnowskiej”.
 2. Osoby wyjeżdżające na rekolekcje powinny być przygotowane i poinformowane o ich
  charakterze. Oaza to przede wszystkim rekolekcje, to forma wypoczynku o charakterze religijnym,
  a jej celem jest pogłębienie życia duchowego, formacja liturgiczna i doświadczenie wspólnoty
  uczniów Chrystusa.
 3. Rekolekcje ODB trwają 7 dni lub 10 dni, rekolekcje OND i ONŻ 15 dni, nie licząc dni
  przyjazdu i odjazdu. Ze względu na charakter i program Oazy nie przewiduje się późniejszego
  przyjazdu czy wcześniejszego odjazdu. Na Oazę należy przyjechać w pierwszym dniu danego
  turnusu w godz. 12.00-17.00. W ostatnim dniu danego turnusu rodzice/opiekunowie prawni
  zobowiązani są do odebrania uczestnika w godz. 9.00-12.00.
 4. Na rekolekcjach oazowych dziećmi i młodzieżą opiekują się moderatorzy i animatorzy,
  tworzący diakonię wychowawczą Oazy. Uczestnicy znajdując się pod opieką animatorów, powinni
  stosować się do ich poleceń.
 5. Noclegi są w pokojach wieloosobowych, młodzieży zapewnione jest pełne wyżywienie i
  ubezpieczenie. Podział grup i rozlokowanie w pokojach ustala na miejscu diakonia wychowawcza
  uwzględniając wiek uczestników i cel budowania wspólnoty ze wszystkimi.
 6. Program rekolekcji (realizowany jest od godz. 7:00 do 22:00): Modlitwa poranna -Jutrznia,
  Msza Święta, Spotkanie Biblijne, Wyprawa Odkrywcza, Namiot Spotkania, Pogodny Wieczór,
  Nabożeństwo, Spacer, Wycieczka, Rozrywka.
 7. Ze względu na program i charakter rekolekcji, organizator nie przewiduje odwiedzin. W
  sytuacjach wyjątkowych jest to oczywiście możliwe do uzgodnienia z Moderatorem.
 8. Każdy uczestnik zabiera ze sobą Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu,
  prześcieradło, poduszkę, śpiwór lub koc (podczas oazy mieszkamy w ośrodkach rekolekcyjnych
  oraz budynkach szkolnych). Przywozimy także: zeszyt i długopis, odpowiednie ubrania z
  uwzględnieniem upału, chłodu i deszczu, pantofle, klapki pod prysznic, buty do wędrówek
  górskich, nakrycie głowy, instrument muzyczny (informacja dla „grających”) oraz legitymacje
  szkolną. Służba liturgiczna- alby, komże. Uczestnik zabiera ze sobą elegancki, schludny strój na
  Eucharystię.
 9. Jeśli uczestnik zażywa leki przepisane przez lekarza, przywozi je ze sobą. O ich posiadaniu
  należy powiedzieć Moderatorowi lub Animatorom zaraz po przyjeździe. Zatajenie istotnych
  informacji o stanie zdrowia uczestnika może się wiązać z prośbą o jego wcześniejsze odebranie z
  Oazy.
 10. Rekolekcje są czasem wyciszenia, w którym chcemy pogłębić więź z ludźmi i Bogiem,
  dlatego z telefonów komórkowych korzystamy jedynie w czasie wolnym. Korzystanie z innych
  sprzętów multimedialnych nie jest zalecane. W razie niepodporządkowania się temu punktowi
  członkowie diakonii mogą poprosić o oddanie telefonu/sprzętu na czas rekolekcji.
 11. Uczestnicy mają obowiązek informować wychowawców o złym samopoczuciu, wszelkich
  problemach, zauważonych usterkach i nieprawidłowościach.
 12. Uczestnicy zobowiązani są do utrzymywania porządku w swoich pokojach i na terenie
  całego ośrodka, w którym organizowane są rekolekcje.
 13. Organizatorzy oraz Kadra nie sprawują pieczy nad mieniem uczestnika w trakcie trwania
  rekolekcji, w szczególności nie ponoszą odpowiedzialności za przedmioty wartościowe (pieniądze,
  biżuteria, sprzęt itp.).
 14. Uczestnicy nie mogą palić papierosów, spożywać alkoholu ani korzystać z innych używek
  (w tym również napojów energetyzujących).
 15. Wydalenie uczestnika z rekolekcji odbywa się w przypadku nagminnego łamania przez
  niego regulaminu, po wcześniejszych upomnieniach i informacjach skierowanych do uczestnika
  oraz jego rodziców. Zarówno w przypadku wydalenia z rekolekcji, jak i w razie konieczności
  wcześniejszego wyjazdu, rodzice odbierają dziecko z rekolekcji osobiście, podpisując stosowne
  oświadczenie. Po wydaleniu z rekolekcji lub rezygnacji z nich na własne życzenie, koszty
  rekolekcji nie są zwracane. Wszystkie szkody wyrządzone przez uczestnika naprawiane lub
  wynagradzane są przez niego lub jego rodziców/opiekunów prawnych.
 16. Uczestnicy pełnoletni posiadają te same prawa i obowiązki co uczestnicy niepełnoletni,
  stosują się do tych samych zasad i przestrzegają regulaminu.
 17. Podpisując kartę kwalifikacyjną uczestnika, rodzice zgadzają się na wykorzystywanie
  wizerunku swojego dziecka (m.in. podczas zamieszczania zdjęć na portalach społecznościowych).
 18. Podpisując kartę kwalifikacyjną uczestnika, rodzice zgadzają się na leczenie szpitalne,
  zabiegi diagnostyczne i operacje w przypadku zagrożenia życia dziecka. Rodzice wyrażają również
  zgodę na przewożenie uczestnika do lekarza prywatnym samochodem, w razie potrzeby. W takich
  sytuacjach kierownik Oazy będzie każdorazowo kontaktował się telefonicznie z rodzicami.
 19. Rodzice podpisując kartę kwalifikacyjną uczestnika deklarują, że zaznajomili się z
  regulaminem rekolekcji i go akceptują.