StatutStowarzyszenia„Diakonia Ruchu Światło-Życie Diecezji Tarnowskiej” – Ruch Światło-Życie Diecezji Tarnowskiej

Statut
Stowarzyszenia

„Diakonia Ruchu Światło-Życie Diecezji Tarnowskiej”

Rozdział I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1

 1. „Diakonia Ruchu Światło-Życie Diecezji Tarnowskiej”, zwana dalej DIAKONIĄ DIECEZJALNĄ, stanowi Sekcję diecezjalną Stowarzyszenia „Diakonia Ruchu Światło-Życie”, jest jednostką organizacyjną tego publicznego stowarzyszenia wiernych erygowanego przez Konferencję Episkopatu Polski, a w rozumieniu art. 34 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego (Dz.U. Nr 29, poz. 154 z późn. zm.) jest organizacją kościelną.
 2. „Diakonia Ruchu Światło-Życie Diecezji Tarnowskiej” została erygowana dekretem Biskupa Diecezji Tarnowskiej z dnia 28 marca 2008 r., na mocy kan. 312 § 1 p 3 Kodeksu Prawa Kanonicznego stosownie do § l pkt 3 Statutu Stowarzyszenia ,,Diakonia Ruchu Światło-Życie”, jest organizacją kościelną w rozumieniu art. 34 ust. l pkt. l ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 29, poz. 154 z późn. zm.).
 3. DIAKONIA DIECEZJALNA posiada osobowość prawną.
 4. DIAKONIA DIECEZJALNA działa w oparciu o przepisy Kodeksu Prawa Kanonicznego, statutu stowarzyszenia „Diakonia Ruchu Światło–Życie”, niniejszego statutu i prawa obowiązującego w Rzeczpospolitej Polskiej.

§2

 1. DIAKONIA DIECEZJALNA działa na terenie diecezji, w której została erygowana.
 2. Siedzibą DIAKONII DIECEZJALNEJ jest stolica diecezji.

§3

Biskup Diecezjalny sprawuje opiekę nad DIAKONIĄ DIECEZJALNĄ i mianuje Moderatora Diecezjalnego.

Rozdział II
CZŁONKOWIE, WŁADZE I STRUKTURA DIAKONII DIECEZJALNEJ

§ 4

Członkami DIAKONII DIECEZJALNEJ są członkowie stowarzyszenia „Diakonia Ruchu Światło–Życie” posługujący na terenie diecezji.

§5

Władzami DIAKONII DIECEZJALNEJ są:
a. Moderator Diecezjalny Ruchu Światło-Życie;
b. Diecezjalna Diakonia Jedności Ruchu Światło-Życie;
c. Diecezjalna Kongregacja Diakonii Ruchu Światło-Życie.

§ 6

 1. Pracami DIAKONII DIECEZJALNEJ kieruje Moderator Diecezjalny.
 2. W sprawach zasadniczych Moderator Diecezjalny podejmuje decyzje po konsultacji z Diecezjalną Diakonią Jedności.

§ 7

 1. Moderator Diecezjalny jest powoływany na czteroletnią kadencję przez Biskupa Diecezjalnego.
 2. Wyboru trzech kandydatów na stanowisko Moderatora Diecezjalnego dokonuje Diecezjalna Kongregacja Diakonii.
 3. W razie wakatu na stanowisku Moderatora Diecezjalnego jego obowiązki pełni najstarszy wiekiem kapłan, członek Diecezjalnej Diakonii Jedności, który winien w ciągu 3 miesięcy zwołać Diecezjalną Kongregację Diakonii dla dokonania wyboru kandydatów na Moderatora Diecezjalnego.
 4. Biskup Diecezjalny może odwołać Moderatora Diecezjalnego z własnej inicjatywy lub na wniosek Moderatora Generalnego przed upływem kadencji.

§ 8

1. W skład Diecezjalnej Diakonii Jedności, której przewodniczy Moderator Diecezjalny, wchodzą:

a. Para Diecezjalna Domowego Kościoła i Moderator Diecezjalny Domowego Kościoła;
b. moderatorzy diecezjalnych diakonii specjalistycznych;
c. ekonom diecezjalny DIAKONII;
d. przedstawiciele znajdujących się na terenie diecezji instytutów i stowarzyszeń, których źródłem powstania i życia jest charyzmat Ruchu Światło-Życie, a które szczegółowo zostały opisane w § 30 statutu stowarzyszenia „Diakonia Ruchu Światło-Życie”;
e. osoby wybrane na trzyletnią kadencję przez Diecezjalną Kongregację Diakonii w liczbie przez nią określonej.

2. Uchwały Diecezjalnej Diakonii Jedności są podejmowane zwykłą większością głosów obecnych na posiedzeniu, przy obecności co najmniej połowy członków składu Diecezjalnej Diakonii Jedności, chyba że niniejszy Statut stanowi inaczej.

3. W posiedzeniach Diecezjalnej Diakonii Jedności może uczestniczyć moderator zakonny.

§ 9

 1. Diecezjalna Kongregacja Diakonii gromadzi członków DIAKONII z diecezji, podejmując sprawy wynikające z życia Ruchu Światło-Życie na terenie diecezji.
 2. Moderator Diecezjalny zwołuje nie rzadziej niż raz na trzy lata Diecezjalną Kongregację Diakonii i jej przewodniczy.
 3. Liczbę uczestników Diecezjalnej Kongregacji Diakonii oraz sposób ich powoływania określa Diecezjalna Diakonia Jedności.

§10

Moderatorów diecezjalnych diakonii specjalistycznych powołuje Moderator Diecezjalny w porozumieniu z biskupem diecezjalnym, po konsultacji z członkami odpowiedniej diakonii oraz moderatorem odpowiedniej diakonii centralnej.

§ 11

Dla dokonania wyboru osób wskazanych w § 7 ust. 2, w § 8 lit. e, wymagana jest w pierwszym głosowaniu większość 2/3 oddanych głosów; do dalszych głosowań stosuje się przepisy kan.119 n. 1 KPK.

Rozdział III
DOBRA DOCZESNE

§ 12

 1. DIAKONIA DIECEZJALNA jest podmiotem zdolnym do nabywania, posiadania, zarządzania oraz alienowania dóbr doczesnych, zgodnie z przepisami Kodeksu Prawa Kanonicznego. Mienie DIAKONII, jako oddziału publicznego stowarzyszenia wiernych, jest majątkiem kościelnym (kan. 1257 § 1 KPK).
 2. Wszelkie działania w dziedzinie dóbr materialnych mają mieć na względzie cele stowarzyszenia „Diakonia Ruchu Światło-Życie” wyznaczone przez jego statut.
 3. Dochody Diakonii pochodzą w szczególności z:

a. darowizn, spadków i zapisów;
b. publicznych zbiórek;
c. dotacji;
d. odsetek bankowych;
e. dochodów z majątku nieruchomego i ruchomego.

§ 13

 1. Dobrami doczesnymi DIAKONII DIECEZJALNEJ zarządza Moderator Diecezjalny przez Ekonoma DIAKONII DIECEZJALNEJ, którego powołuje po konsultacji z Diecezjalną Diakonią Jedności.
 2. W sprawach finansowych i majątkowych oświadczenia woli składa Moderator Diecezjalny i Ekonom.
 3. Ekonoma DIAKONII DIECEZJALNEJ wspiera dwóch doradców wyznaczonych przez Moderatora Diecezjalnego.
 4. Zasady zarządzania, wykorzystania i rozliczania majątku reguluje dyrektorium dóbr doczesnych stowarzyszenia „Diakonia Ruchu Światło–Życie” uchwalone przez organ upoważniony do tego przez statut tego stowarzyszenia.
 5. Przepisy prawa kanonicznego o zarządzie dóbr materialnych stosuje się odpowiednio.

Rozdział IV
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 14

 1. Statut nadaje Stowarzyszeniu, wprowadza w nim zmiany i uzupełnienia Biskup Diecezji Tarnowskiej z własnej inicjatywy lub na wniosek Moderatora Diecezjalnego Ruchu Światło-Życie po konsultacji z Diecezjalną Diakonią Jedności.
 2. Biskup Diecezjalny może rozwiązać DIAKONIĘ DIECEZJALNĄ (kan. 320 § 2 KPK).
 3. Rozwiązując DIAKONIĘ DIECEZJALNĄ biskup decyduje o przeznaczeniu jej dóbr doczesnych.

Tarnów, 2008-03-28.
L.dz.: OH.IV-23/21/08

Powyższy Statut zatwierdzam jako obowiązujący dla „Diakonii Ruchu Światło-Życie” Diecezji Tarnowskiej, z siedzibą w Tarnowie.

Ks. dr Adam Nita
KANCLERZ
 † Wiktor Skworc
BISKUP TARNOWSKI